გარანტიის და შეცვლის პირობები

ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო შეთანხმებას და ვალდებულებას!

    ჩვენს მაღზიაში შეძენილ  პროდუქტებზე მოქმედებს მწარმოებლის გარანტია.საგარანტიო მომსახურება ავტორიზირებული სერვის ცენტრებითთქვენ მიერ წარდგენილი საგარანტიო ტალონის საფუძველზეა უზრუნველყოფილირომელიც არ უნდა იყოს დაზიანებული და აუცილებელია შეიცავდეს გაყიდვის თარიღსა და ჩვენი მაღაზიის ბეჭედს.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად

საგარანტიო შეთანხმება უქმდებათუ:

გასულია საგარანტიო ვადა;
საგარანტიო საბუთის(ში): არ წარდგენისდაზიანებისარაზუსტი ან შესწორებული ტექსტისგაყიდვის თარიღისგამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;
მოწყობილობა გამოიყენებოდა არადანიშნულებისამებრ;
დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;
მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);
დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებითმოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;
მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;
დაზიანებულიწაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერიპლომბისაფიმო ნიშანი;
მოწყობილობას აღენიშნებავიზუალურიმექანიკურიელექტრო ან თერმული დაზიანება;
მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრსათანადოდ ტრანსპორტირებულიდამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;
დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები
ნივთის შეცვლის ან დაბრუნების პირობები

მყიდველს შეძენილი ნივთის შეცვლა ან დაბრუნება 3 დღის განმავლობაში შეუძლიათუ:
პროდუქტი არ არის გამოყენებულიშენარჩუნებული აქვს ვიზუალური/გასაყიდი სახე (პლომბისტიკერისაფიმო ნიშანისასაქონლო ჩეკები და სხვა სათანადო საბუთები); სრულადაა წარმოდგენილი კომპლექტაცია;

პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი რეალიზაციიდან 3 დღის განმავლობაშისერვის ცენტრის მიერ ქარხნული დეფექტის დადასტურების(!) შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება;

იმისთვისრომ შეძენილმა ტექნიკამ იმუშაოს ხანგრძლივად და ხარისხიანადგირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო საბუთი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია