გარანტიის და შეცვლის პირობები

ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო შეთანხმებას და ვალდებულებას!

    ჩვენს მაღზიაში შეძენილ  პროდუქტებზე მოქმედებს მწარმოებლის გარანტია.საგარანტიო მომსახურება ავტორიზირებული სერვის ცენტრებით, თქვენ მიერ წარდგენილი საგარანტიო ტალონის საფუძველზეა უზრუნველყოფილი, რომელიც არ უნდა იყოს დაზიანებული და აუცილებელია შეიცავდეს გაყიდვის თარიღსა და ჩვენი მაღაზიის ბეჭედს.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებსაქართველოს კანონის თანახმად

საგარანტიო შეთანხმება უქმდება, თუ:              

·         გასულია საგარანტიო ვადა;

·         საგარანტიო საბუთის(ში): არ წარდგენის; დაზიანების; არაზუსტი ან შესწორებული ტექსტის; გაყიდვის თარიღის, გამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;

·         მოწყობილობა გამოიყენებოდა არადანიშნულებისამებრ;

·         დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;

·         მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);

·         დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებით, მოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;

·         მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;

·         დაზიანებული, წაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერი, პლომბი, საფიმო ნიშანი;

·         მოწყობილობას აღენიშნება: ვიზუალური, მექანიკური, ელექტრო ან თერმული დაზიანება;

·         მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრ, სათანადოდ ტრანსპორტირებული, დამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;

·         დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები

//გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე,სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე,ნივთის ელემენტზე,ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე,მეხსიერების ბარათზე,სადენებზე,გადამყვანებზე სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე//

ნივთის შეცვლის ან დაბრუნების პირობები

 

       მყიდველს შეძენილი ნივთის შეცვლა ან დაბრუნება 3 დღის განმავლობაში შეუძლია, თუ:
პროდუქტი არ არის გამოყენებული; შენარჩუნებული აქვს ვიზუალური/გასაყიდი სახე (პლომბი, სტიკერი, საფიმო ნიშანი, სასაქონლო ჩეკები და სხვა სათანადო საბუთები); სრულადაა წარმოდგენილი კომპლექტაცია;
 პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი რეალიზაციიდან 3 დღის განმავლობაში. სერვის ცენტრის მიერ ქარხნული დეფექტის დადასტურების  შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება;
იმისთვის, რომ შეძენილმა ტექნიკამ იმუშაოს ხანგრძლივად და ხარისხიანად, გირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საგარანტიო საბუთი და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია.

ფორსმაჟორული მდგომარეობისას შპს ბიგმარტი უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებასა და სარემონტო ვადებში